ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN E2E NV

1. Erkenning van onze voorwaarden

Al onze verkopen en eventuele aannemingen worden door deze leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden beheerst. e2e nv acht deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. De algemene voorwaarden van een medecontractant zijn voor ons niet bindend, zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Enkel de door e2e nv ondertekende bestelbon is bindend. De uitvoering ervan geschiedt volgens de algemene voorwaarden, vermeld op de offerte en/of bestelbon en/of facturen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door ons. Het begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon, die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

3. Annulering

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig, mits schriftelijke aanvaarding door e2e nv. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. De klant verklaart zich akkoord dat deze vergoeding aan hem zal worden gefactureerd en dat op deze facturatie eveneens de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze bepaling is eveneens integraal van toepassing in geval van een gedeeltelijke annulering.

4. Levering

De diensten en/of goederen worden geleverd zoals bepaald in de offerte, bestelbon of op de voorzijde van de factuur. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan enkel aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst mits, na het verstrijken van de normale of bedongen leveringstermijn, e2e nv bij ter post aangetekende brief in gebreke is gesteld en e2e nv binnen de maand aan die sommatie niet heeft voldaan. In het geval van stopzetting van de levering door bedrijven die e2e nv van goederen en/of diensten voorzien, en dit wegens overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen, wordt e2e nv ontslaan van de verplichting tot levering voor de duur van de storingen en in volle omvang van de uitwerkselen ten gevolge van de storingen.

5. Opdrachten - eigendomsrechten - eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever die e2e nv een opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt al de verantwoordelijkheid tegenover derden. De klant verklaart te weten dat alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom altijd door e2e nv behouden blijven. De klant verklaart dienaangaande te weten dat in geval van inbreuk een procedure in rechte mogelijk is op grond van de wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van intellectuele eigendom en oneerlijke mededinging. Geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van e2e nv en e2e nv behoudt zich het recht voor om deze terug te nemen op kosten van de klant, zonder dat een vergoeding van de kant van e2e nv kan verschuldigd zijn. In geval van vervreemding door de klant vooraleer betaling is geschied zal de klant gehouden zijn e2e nv schadeloos te stellen, in welk geval de schadeloosstelling tenminste gelijk is aan de waarde van het geleverde, onverminderd de vergoeding van andere door e2e nv geleden schade.

6. Betalingen

De e2e facturen zijn contant, of zo deze vermeld is, op de vermelde vervaldag betaalbaar op de e2e nv zetel of op de e2e nv bankrekening. De facturen die op hun vervaldag niet betaald worden, zullen, en dit zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlinterest van 1% per maand. De administratieve kosten voor de verzending van betalingsherinneringen zullen aangerekend worden.

Bij niet-betaling van de factuur is de klant - zonder enige ingebrekestelling - naast de verwijlinteresten en administratieve kosten - een verhogingsbeding, bepaald zijnde ten titel van forfaitaire schadevergoeding, verschuldigd van 12% op het factuurbedrag en dit alles met een minimum van €125.

Niet-betaling door de klant van een factuur op vervaldag verleent e2e nv het recht alle met de klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig en zonder schadevergoeding te verbreken en maakt bovendien alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar. Tevens blijven alle geleverde goederen/diensten eigendom van e2e nv tot volledige betaling van alles wat e2e nv uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst ontstane vordering.

Wanneer de koper-klant in gebreke blijft te betalen of wanneer de vordering van e2e nv in gevaar is, is e2e nv gerechtigd zijn eigendom op de diensten/goederen zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kan e2e nv teruggave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden. Bij teruggave van de goederen worden de kosten van e2e nv in minderwaarde in mindering gebracht.

7. Beperking aansprakelijkheid

e2e is voor verschillende diensten zoals e-mailverkeer, hosting, internetconnectiviteit... afhankelijk van derden. E2e nv kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele resulterende, speciale, toevallige en/of indirecte schade ten gevolge van mogelijke onregelmatigheden in de service. Uitkeringen voor gebeurlijke andere schade kunnen nooit de som van de facturatie van 6 maand voorafgaand aan het schadegeval overstijgen.

8. Klachten

Alle klachten, in het bijzonder betreffende de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit - of klachten anderszins - moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of diensten schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van een aangetekend schrijven. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn en conform de voorziene vorm, staat het ons vrij de vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder enige schadevergoeding ter zake.

9. De prijzen

De prijzen gelden voor betaling contant, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij schriftelijk anders wordt bepaald. De prijzen zijn berekend op de vervoerstarieven, douanerechten en kosten in- en uitvoertaksen, verzekeringspremie en zo meer, die van kracht zijn bij de afsluiting van de overeenkomst. Elke verhoging van die factoren en alle om het even welke neventaksen, en zo meer, die de koopwaar voor haar aankomst (bestemming)bezwaren - en zich na het afsluiten van de koop voordoen - vallen ten laste van de klant. In geval na bestelling en voor levering de BTW-voet wijzigt zullen de prijzen vermeld op de bestelbon aan de nieuwe voet worden aangepast.

De leverancier behoudt zich het recht voor om jaarlijks het bedrag van de onderhoudskosten, servicevergoedingen en lopende abonnementen (bv. hosting en domeinnamen) aan te passen aan het indexcijfer van Agoria. De aanpassing verloopt volgens de formule : P = P0 * ( n + m * S (1 + C) / S0 (1 + C0) ). Waarbij: P = Herziene prijs P0 = Initiële prijs S ( 1 + C ) = Loonindex Fabrimetal - Nationaal gemiddelde, Sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981, geldig in december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de prijs betrekking heeft. S0 ( 1 + C0 ) = Zoals hierboven maar geldig in de maand voorafgaand aan deze waarin het contract genotificeerd zal worden. n = 0.2 n + m = 1

10. Juridische bevoegdheid

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters die bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel: 050 32 35 95,  fax: 050 45 60 74, e-mail: bai.arbitrage@telenet.be). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

11. Gedragscode

Klanten die via de diensten van e2e nv websites publiceren zijn gehouden zich te gedragen naar de code zoals bescheven door het ISPA, voor meer info zie www.ispa.be.

Bijkomende voorwaarden:

  • Na ontvangst van de goedgekeurde bestelbon en de volledige betaling van het voorschot en zal e2e NV binnen de 10 werkdagen een aanvang nemen met de uitvoering van uw bestelling. Er wordt steeds een voorschot van 30% gevraagd voor werken vanaf €750.
  • Al het materiaal moet binnen de 15 werkdagen na ondertekening van de bestelbon binnen zijn op de hoofdzetel. Zo niet zal toch overgegaan worden tot volledige afrekening en facturatie van dit contract. De bestelde werken zullen zeker nog uitgevoerd worden.
  • Het saldo wordt gefactureerd na toepassing van het design en na levering van de site op een testomgeving voor verdere invulling.
  • Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
  • Overeenkomsten voor de lopende diensten zoals domeinnamen, hosting, onderhoud en ondersteuning hebben standaard een looptijd van 1 jaar. De termijn vangt aan bij de ondertekening van de bestelbon. Deze overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar. Opzeggen kan jaarlijks via aangetekende opzegging, tenminste 60 dagen voor de vervaldag. U ontvangt jaarlijks een factuur tenminste 1 maand voor de vervaldag. Betaalde gelden zijn niet terugvorderbaar.
  • Onderhoudskosten worden jaarlijks aangerekend. Ze worden berekend op de aannemingswaarde van een project. Standaard bedragen die 15%. In sommige gevallen worden ze opgetrokken tot 20%.
  • De klant die een .be domein registreert, verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van DNS België. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van DNS België (www.dns.be), of zijn bij onze kantoren opvraagbaar.

Met uw bestelling en betaling aanvaardt u bovenstaande algemene en bijzondere voorwaarden.